تبلیغات
گروه عربی متوسطه اول استان کرمانشاه - روش های تدریس فعال
گروه عربی متوسطه اول استان کرمانشاه
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من

      از جمله روش های تدریس فعال برای كتاب های جدید عربی روش تدریس مقایسه ای - اكتشافی است؛  در این روش معلم یادگیرنده را با یک موقعیت مبهم مواجه می سازد. و کمک معلم به حداقل می رسد و این یادگیرنده است که هم باید مسئله را مشخص کند و هم برایش راه حل پیدا کند.

برخی از  ویژگی های روش های تدریس فعال:

1 - در این روش ها چگونه یادگرفتن مهم تر از چه چیز یادگرفتن است؛.

2 - از ثبات وپایداری بیشتری برخوردار است؛

3 منجر به تقویت مهارتهای همكاری و تحمل اندیشه های مخالف می گردد؛

4 - در پرورش اعتماد به نفس دانش آموزان بسیار موثر است؛.

6 - از نظر دانش آموزان معلمی كه از شیوه های یادگیری از طریق همیاری در آموزش استفاده می كند منصف تر از معلمی است كه از این شیوه ها استفاده نمی كند. و این دانش آموزان معلم  را بیش تر دوست دارند.

و ...

  مهم ترین ویژگی های روش های تدریس فعال

1- در روش های فعال تدریس یادگیری عبارت است از تغییرات تجربه بر اثر رفتار یادگیرنده و كسب ساخت جدیدی از عملیات ذهنی . در این روش هایادگیری تابع تحول ذهنی كودك است.و تحول روانی توضیح دهنده یادگیری است .  

2- یادگیری در روش های فعال تدریس  بر پایه اكتشاف و استقرار است . ولذا در این روش ها چگونه یادگرفتن مهم تر از چه چیز یادگرفتن است .در روش های تعاملی دانش آموزان روش یادگرفتن را نیز یاد می گیرند.                                              

3- ماهیت یادگیری، تعاملی است خلاق كه بدون وقفه بین دانش آموز وموقعیت آموزشی در جریان است .همان طور كه پیاژه نشان داد،بیش تر آموخته های مهم ما حاصل تعامل بادیگران است. درروش های فعال تدریس آنچه دانش آموزان انجام می دهد ، سبب یادگیری می شود. یادگیــرنده بر اثر تاثـیر خود بر محیــط وواكنش فعال در برابر عمل محیط به پیـشرفت دست می یابد .

4- معلمان فعالیت های یادگیری از طریق تعاملی را به گونه ای سازمان می دهند كه دانش آموزان حقیقتا" به یكدیگر وابسته باشندوهیچ یك از اعضاء گروه نمی تواند موفق شود مگر این كه تمام اعضا موفق شوند. شعار كلاس تعاملی وهمیاری این است: یا همه نجات می یابیم یا همه غرق می شویم.(الیس و والن،1379)لذا در این روش ها جنبه های منفی رقابت دانش آموزان از بین می رود.

5- یادگیری واقعی در این روش ها عبارت است از فرایند تغییر دادن ادراكات جدید برای هم خوان كردن آنها با ساخت های شناختی فعلی از یك سو و تغییر دادن ساخت های شناختی برای هم خوان كردن آن با ادراكات جدید .

6- یادگیرنده منبع اصلی تحول خویشتن است .یادگیری فعالیتی است كه از فراگیرنده سر می زند و دایما در حال تحول است . ولذا یادگیرنده هم تجربه را تغییر می دهد و هم خود  را براساس تجربه تغییر می دهد .

7- فرایند یادگیری در زمان انجام دادن فعالیت دانش آموزان فرایندی خودگردان ، خودفرمان ، خودنظم جو و خودرهبر است.

8- در روش های فعال تدریس یادگیری از ثبات وپایداری بیشتری برخوردار است. دانش آموزان اغلب در سطوح بالاترحیطه شناختی درگیر می شوند.و اكتسابات یادگیرنده در عمق حیطه های عاطفی و رفتاری نیز رسوخ می كند .دیوید جانسون(1989) معتقد است: وقتی آنچه را فرامی گیرید برای دیگری توضیح دهید یادگیری شما بسیار بیشتر از زمانی است كه یادگیری فقط از طریق گوش كردن یا خواندن چیزی به تنهایی انجام می شود.

 9- در تدریس تعاملی بیشتر بر انتخاب آزاد معیارهاوارزش ها برای رسیدن به حقایق علمی- اجتماعی براساس فعالیتی مردم سالارانه تاكید می شود. لذا سه اصل آزادی،مسئولیت وانتخاب نقش اساسی در این روش ها بازی می كنند.

10- در تدریس فعال وتعاملی هدف كسب حقایق علمی از طریق تحقیق،تفكر،مباحثه واستدلال منطقی،اصلاح وتقویت درك وفهم مهارتهای تفكر است.روش های تعاملی فرصت مناسبی برای یادگیرنده ها ایجاد می كنند،تا بتوانند بر تجربه های خود،بازتاب داشته باشند ودرنتیجه،قادر شوند تا تضادهای بین فهم ودرك های موجود خود را با تجربه های جدید،حل كنند وفهم و درك های بدیل را در نظر بگیرند.

11- روش های تدریس فعال به اصلاح وتقویت مهارتهای همكاری واحترام به اندیشه های دیگران،پرورش تفكر انتقادی وتحمل اندیشه های مخالف منتهی می گردد.وقتی دانش آموزان با ویژگی های مختلف در یك گروه كاری برای یك هدف مشترك كار می كنند،آنها نسبت به یكدیگر علاقه واحترام پیدا می كنند.یادگیری از طریق همیاری از سویی باعث افزایش پذیرش اجتماعی افراد می شود وازسوی دیگر روابط دوستانه بین دانش آموزان را افزایش می دهد.

12- یادگیری از طریق روش فعال در پرورش اعتماد به نفس دانش آموزان بسیار موثر است. دانش آموزان موفقیت ها وحمایت را در گروه تجربه می كنندوزمانی كه دانش آموزان دیگر از آنها سئوال می پرسند وبه مشاركت آن ها احتیاج دارند خود را با ارزش احساس می كنند.

13-هم كوشی به وجود آمده در منظومه های مبتنی بر تشریك مساعی وتعامل بیش از محیط های مبتنی بر رقابت وفردگرایی ایجاد انگیزش می كند.دانش آموزان در این روش ها به منظور رضایت درونی فعال شده وكمتر به مشوق های معلمان وابسته می شوند.

14- مهارتهای مهم زندگی نظیر صحبت كردن،گوش دادن،استدلال،وحل مساله از طریق تجارب تعاملی تقویت می شود. اگر ما برای مهارت های اجتماعی لازم،برای یادگیری وكار موثر ومفید با دیگران ارزش قائل هستیم،بایداز طریق روشهای تعاملی این مهارت های اجتماعی را آموزش دهیم وانگیزه استفاده از این مهارت ها را ایجاد كنیم.

15- حاصل مطالعات پژوهشی بسیاری نشانگر این امر است كه یادگیری از طریق همیاری نسبت به یادگیری انفرادی ویا رقابتی در افزایش موفقیت های تحصیلی كودكان به همراه رشد ادراك آنها موثرتر بوده است.(دیوید جانسون،1989)درمقایسه با روش تدریس مستقیم،روش فراگیری از راه همیاری كمك موثری در بالا بردن درصد موفقیت دانش آموز وبه خصوص بالابردن نمرات امتحان دارد.(كامیاب،1374)

16- از نظر دانش آموزان معلمی كه از شیوه های یادگیری از طریق همیاری در آموزش استفاده می كند منصف تر از معلمی است كه از این شیوه ها استفاده نمی كند. واین معلم  را بیش تر دوست دارند.همچنین وقتی معلم از گروه های همیار استفاده می كند مدرسه را بیش تر دوست دارند.(دیوید جانسون،1988)

17 -   استفاده اسلوب مند ومكرر از روش گروه های كوچك تاثیر مثبت عمیق بر فضای كلاس دارد،كلاس تبدیل به جامعه ای از یادگیرندگان  می شود كه به صورت فعال باهم كار می كنند تا دانش،صلاحیت ولذت افراد را بالا ببرند.(نیل دیویدسون،1990)

با توجه به بند های ذكر شده می توان گفت :  در این روش ها سه وجه پویا و فعال كاوش ، وحدت بخشیدن و تعالی در مركز ثقل فعالیتها قرار دارند . و از تعامل این سه وجه ،  دانش آموزان در یك فرایند فعال فكری،   به دانش و معرفت همراه با تعالی و ارزش می رسند. در چنین الگویی، یادگیری یك فرایند تعاملی بین دانش آموزان و محیط با غوطه ور شدن در تضادها و مسائل معما گونه است . كلاس درس معمولا"منعكس كننده كثرت گرایی ، و بررسی آزادانه مسائل و مناظره و مباحثه درباره تضادهای گوناگون موجود است . امید كه فرهیختگان عرصه تعلیم و تربیت با به كار گیری این روش ها به دانش آموزان یاد دهند كه چگونه یاد بگیرند ، چرا كه به قول آلبرت انیشتین معلومات چیزی مرده است ،  حال آن كه مدرسه با زندگان سر و كار دارد .  ( هفته نامه ی  پیام آوران نور ، شماره 11 )

 http://dinikh.blogfa.com/post-41.aspxمنبع:

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 13 آذر 1394
شنبه 18 شهریور 1396 10:15 ق.ظ
Hi, after reading this amazing piece of writing i am as well glad to share my knowledge here with mates.
سه شنبه 10 مرداد 1396 09:49 ب.ظ
Just wish to say your article is as astounding. The clearness to your post is simply nice and that i can suppose you're
a professional in this subject. Fine along with your permission allow me to take hold of your RSS feed to keep
updated with coming near near post. Thank you one million and please keep
up the gratifying work.
دوشنبه 5 تیر 1396 04:38 ق.ظ
Thanks for finally talking about >گروه عربی متوسطه اول استان کرمانشاه - روش های
تدریس فعال <Liked it!
دوشنبه 5 تیر 1396 04:15 ق.ظ
core از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن
دلنشین اصل آیا نه حل و فصل درست با من پس از برخی از
زمان. جایی درون پاراگراف شما در واقع موفق به من مؤمن اما تنها برای
بسیار در حالی که کوتاه. من با این
حال کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و
یک خواهد را سادگی به پر کسانی که معافیت.

اگر شما در واقع که می توانید انجام من را مطمئنا تا پایان در گم.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:39 ب.ظ
It's amazing to go to see this web page and reading the views of all friends on the
topic of this article, while I am also eager of getting familiarity.
جمعه 22 اردیبهشت 1396 12:12 ب.ظ
Simply want to say your article is as astounding. The clarity in your post is just cool and i could assume
you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep updated with
forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.
جمعه 1 اردیبهشت 1396 01:19 ب.ظ
I was recommended this website by my cousin. I'm not sure whether this post is written by
him as no one else know such detailed about my trouble. You
are amazing! Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی